به گزارش پارس نیوز، 

یک پیچ اینستاگرامی با بیان این موضوع به نقل از کارگردان مجموعه گفت:فرم شرکت در جشنواره فجر را پر کرده ایم

99