به گزارش پارس نیوز، 

محسن پیرهادی عضو سابق شورای شهر تهران در مورد انتقادات نسبت به نو اصوالگرایی نوشت: