به گزارش پارس نیوز، 

حجت الله عبدالملکی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در توییتی به انتخابات شهردار تهران واکنش نشان دادو افزود:

1