به گزارش پارس نیوز، 

کاربری در رابطه با سخنان اخیر آخوندی نوشت:

Screenshot_۲۰۱۸۱۱۱۲-۱۰۱۹۳۶_Twitter