به گزارش پارس نیوز، 

کاربری در فضای مجازی به اضهارات اخیر زیبا کلام واکنش نشون داده و نوشته که: