به گزارش پارس نیوز، 

اسرائیل فارسی در پی انتخاب عینات کالیش به عنوان شهردار حیفا بیان داشته:

 

12