حجم ویدیو: ۲۵.۵۳M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۴:۰۵
  • از ۸۵ ساله شدن احمد دالَکی، پدر نجوم آماتوری ایران، چهارروز می‌گذرد.
  •  روز ملّی نجوم و بزرگداشت ابوریحان بیرونی، فرصت خوبی برای آشنایی با این مردِ شیفتۀ آسمان است.
  • شاید بتوان او را ابوریحانِ زمان لقب داد.