عملکردی از رئیسی که نشان از یک واقعیت دارد... شعار نمی دهد؛ عمل می کند و مردم کارنامه او را دیده اند.

از مبارزه با تخلفات معاون اجرایی سابق قوه قضائیه تا برخورد با برادر رئیس جمهور.

 

 

 

حجم ویدیو: ۶.۳۳M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۲:۰۶