حسین کنعانی زادگان گل اول پرسپولیس را با پاس مهدی ترابی مقابل نساجی به ثبت رسانید.