مجلس یازدهم ، با برداشتن گام هایی به نفع مردم تلاش ویژه ای برای بهبود اوضاع اقتصادی داشت.