فیلمی از انفجار مهیب قطار حامل محصولات نفتی بر اثر برخورد با یک کامیون در آمریکا به نمایش گذاشته شده است.