ماه رجب از زبان حاج آقا مجتبی تهرانی در یک دقیقه را در ادامه خواهید شنید.