سخنان استاد رفیعی با موضوع ثواب نگاه به چهره پدر و مادر را در ادانه خواهید شنید.