جو بایدن به عنوان چهل و ششمین رییس جمهوری آمریکا سوگند یاد کرد.