کاملا هریس به عنوان معاون اول ریاست جمهوری ایالات متحده سوگند ادا کرد.