کیف جدید کدهای زرادخانه‌های هسته‌ای آمریکا که برای جو بایدن به کنگره آورده شد. این کیف توسط نیروهای امنیتی آمریکا پس از تحلیف تحویل جو بایدن می شود.