در این فیلم امتناع حاج قاسم سلیمانی از نشستن روی صندلی مجلل را مشاهده می کنید.