چند تن از چتربازان بریتانیایی که برای ورزش به ارتفاعات رفته بودند با حادثه ای دلخراش مواجه شدند.

یکی از چتربازان پس از پرش، نتوانست چتر خود را باز کند و با شدت زیاد به زمین برخورد کرد اما در کمال ناباوری و با وجود استخوان های خرد شده، زنده ماند.