خلاقیت عبدالمجید از همان کودکی نمایان بود  و با استفاده از وسایل دور ریختنی توانست تجهیزاتی بسازد که سبب حیرت اطرافیانش شود.

عبدالمجید که اهل روستای درمیان در خراسان جنوبی است اکنون یک مخترع خلاق است که ابزارهای گوناگونی ساخته و به سمت ساخت و تولید خودروهای پیشرفته حرکت کرده است.