سخنان استاد قرائتی با موضوع استخاره های غلط را در ادامه خواهید شنید.