ماجرای توطئه غیراخلاقی ساواک علیه مرحوم فلسفی در بریده‌ای از مجموعه مستند «میراث مرثیه» خواهید دید.