بارش مستمر برف شمیرانات در استان تهران را سفیدپوش کرد.