شبکه سعودی الحدث: ترامپ شخصا نبردی را علیه فرآیند انتخاباتی که در نتایج آن تشکیک کرده به راه انداخته است.

جمهوریخواهان در کنگره به جای همکاری برای مبارزه با دشمن مشترک " کرونا "، تئوری توطئه و فاسد بودن مبانی "دموکراسی" در آمریکا را ترویج می‌کنند.