توضیحات حریرچی درباره پیش خریدِ واکسن کرونا را در ادامه خواهید دید.