رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران : امیدواریم تا زمستان به واکسن ایرانی کرونا دست پیدا کنیم.