دلاوری : اگر نمیتوانید کار کنید یک راه حل ساده دارد؛ نیایید. کسی باید روی صندلی های مسئولین بنشید که بتواند با تحریم ها و فشار اقتصادی و مشکلات ساختاری اداری کارکند

.