اولین ورود با "صلابت" وزیر دفاع جدید آمریکا Christopher Miller، به ساختمان پنتاگون در واشنگتن، بعد از اخراج مارک اسپر توسط ترامپ!