یک نکته دقیق در دعا کردن را از زبان شهید مرتضی مطهری را در ادامه خواهید دید.