سخنرانی حجت الاسلام فاطمی نیا درباره چگونه حاصل شدن کرامات شیخ حسنعلی نخودکی را در ادامه خواهید شنید.