4 شبکه تلویزیونی ABC, NBC, CBS, MSNBC پخش سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا در پخش زنده، به دلیل اشاعه دروغ و تشویش اذهان عمومی درباره انتخابات و نتیجه انتخابات قطع کردند.