روز گذشته در شهر بریزبن استرالیا تگرگ شدیدی بارید. دانه‌های تگرگ به بزرگی توپ تنیس بودند و خساراتی را به این شهر وارد کردند.