رئیس مجلس در مقابل درد دل کشاورز سیستانی در مورد ایرادهای طرح 46 هزار هکتاری می گوید: اشکالات در اجرا روشن است، حق با شماست نظارت ها درست انجام نشده اجرا نشده است.