کنایه مجری شبکه خبر به روحانی در انتقاد به بازگشایی مدارس در وضعیت خطرناک کرونا را در ادامه می توانید مشاهده نمایید.