به گزارش پارس نیوز، 

تعقیب و گریز 15 دقیقه ای سارق سابقه دار خودرو در خیابان های تهران را در فیلم زیر می بینید.