بازی دو تیم تراکتور و ذوب آهن اصفهان، 9 تیرماه در ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز برگزار شد و از سوی هر دو تیم تخلفاتی صورت گرفت.

برهمین اساس کمیته انضباطی تراکتور را به دلیل سوءرفتار تیمی به پرداخت مبلغ 90 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

مجتبی حسینی، سرمربی تیم ذوب آهن به دلیل بد رفتاری در قبال مقام رسمی که منجر به اخراج وی شد، به پرداخت 40 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. حسن استکی، مربی ذوب آهن اصفهان به دلیل بد رفتاری در قبال مقام رسمی که منجر به اخراج وی شد، مبلغ 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

آرای صادره قطعی و قابل اجرا است.