در سال های اخیر اجتماعات پرشماری برگزار شده و اگر بخواهیم نتایج آن را مورد بررسی قرار بدهیم تقریبا می توان گفت هیچ یک از آن ها به نتیجه آنی و مورد نظر هواداران ختم نشده است؛ مگر آن هایی که توسط جریان های خاص اداره می شود!

درخصوص مشکلاتی که در دوره رسول پناه و رفتن بازیکنان پرسپولیس در پایان فصل نوزدهم پیش آمده بود، هواداران این تیم جلو در باشگاه تجمع کردند اما در نهایت مدیرعامل وقت با یک سخنرانی باعث متفرق شدن افراد شد و سرکار خود هم ماند و البته بازیکنان هم از پرسپولیس جدا شدند!