چهارشنبه ۲۰ اسفند علیرضا منصوریان به طور رسمی هدایت آلومینیوم اراک را برعهده گرفت. او در اولین قدم محمد خرمگاه، علی دهقان و علی مهاج را به عنوان دستیارانش معرفی کرد.

در همین رابطه با نظر علی منصوریان، حسین کاظمی بازیکن سابق استقلال به کادرفنی آلومینیوم اراک اضافه شد.

حسین کاظمی در دو سال  گذشته دستیار عنایتی در تیم لیگ یکی هوادار تهران بوده است.