توضیحات پزشک مرحوم علی انصاریان را در ادامه می بینید.