تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی بیست و چهارم آذرماه به رشته‌های مختلف ورزشی، به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

 

////////

////////

////////

////////

////////

////////

////////

////////

////////

////////

////////

////////

////////

////////