تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی بیست و دوم مهرماه به رشته‌های مختلف ورزشی ، به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.