تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی سیزدهم مهر ماه به رشته‌های مختلف ورزشی، به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

روزنامه‌های ورزشی ۱۳ مهر

روزنامه‌های ورزشی ۱۳ مهر

روزنامه‌های ورزشی ۱۳ مهر

روزنامه‌های ورزشی ۱۳ مهر

روزنامه‌های ورزشی ۱۳ مهر

روزنامه‌های ورزشی ۱۳ مهر

روزنامه‌های ورزشی ۱۳ مهر

روزنامه‌های ورزشی ۱۳ مهر

روزنامه‌های ورزشی ۱۳ مهر

روزنامه‌های ورزشی ۱۳ مهر

روزنامه‌های ورزشی ۱۳ مهر

روزنامه‌های ورزشی ۱۳ مهر