تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی ششم مهر ماه به رشته‌های مختلف ورزشی، به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.