به گزارش پارس نیوز، 

جلسه هیات مدیره این باشگاه با حضور همه اعضا و معاونان باشگاه برگزار شد که مشروح نتایج این جلسه به شرح زیر است:

1- مشکلات زمین تمرین تیم استقلال پیش از دیدار شهرآورد توسط معاون اجرایی باشگاه به صورت کامل مطرح شد و ضمن اخطار به معاون اجرایی، مقرر شد زمین باشگاه انقلاب تهران حداکثر تا 2 هفته دیگر آماده برگزاری تمرینات این تیم شود.

2- باتوجه به عدم کسب نتیجه مطلوب مقابل پرسپولیس مقرر گردید در جلسه بعدی هیات مدیره ضمن احضار کادر فنی توضیحات لازم اخذ و در این خصوص تصمیم مناسب اتخاذ گردد.

3- با توجه به حوادث پیش آمده و عدم کنترل در ایجاد نظم تیمی در رختکن تیم بعد از مسابقه با عنایت به اینکه حفظ نظم و انضباط و اعمال مدیریت در حوزه اختیارات معاون ورزشی باشگاه و همچنین سرپرست تیم است، هر دو مقام مزبور مورد توبیخ قرار گرفتند.

4- با توجه به دخالت‌های ناروا و خارج از حیطه وظایف سازمانی برخی از عوامل پزشکی و به لحاظ عدم رعایت ساختار باشگاه دراین خصوص مقرر گردید معاون پزشکی باشگاه ضمن توبیخ و جریمه نقدی عامل مربوطه مراتب را جهت تایید و اجرا به مدیرعامل باشگاه اعلام نماید.

5- با توجه به نتیجه نامطلوب مسابقه که باعث تکدر خاطر کلیه هواداران استقلال گردید، کلیه بازیکنان مشمول جریمه نقدی واقع و در خصوص آن تعداد از بازیکنانی که اسباب خدشه دار شدن فرهنگ و مکتب باشگاه استقلال گردیده و حرمت ارکان باشگاه را رعایت ننموده‌اند نیز جرائم جداگانه‌ای منظور و اتخاذ گردید که زمان اجرا و نحوه اعمال جرائم مذکور به مدیرعامل باشگاه تفویض گردید.

6- در خصوص ادامه و یا قطع همکاری افراد خاطی در جایگاه‌های مختلف تصمیماتی اتخاذ که زمان اجرای آن به مدیرعامل باشگاه تفویض گردید.

7- به منظور ایجاد آرامش در افکار عمومی و پرهیز و اجتناب از هرگونه رفتار تنش زا و تحریک آمیز و همچنین ایجاد وحدت رویه فیمابین تمامی ارکان باشگاه اعم از بازیکنان، کادرفنی و اجرایی، ورزشی، پزشکی و معاونین باشگاه و لزوم تبیین سیاست گذاری باشگاه توسط مدیرعامل باشگاه مقرر گردید تمامی افراد و عناصر مذکور از هرگونه فعالیت و اعلام نظر در فضای مجازی و در امور مرتبط با باشگاه جدا اجنتاب نمایند.

در انتها مدیرعامل، تمامی اعضای هیات مدیره و معاونین باشگاه به دلیل شکست مقابل پرسپولیس و بروز برخی حواشی از هواداران استقلال عذرخواهی کردند.