به گزارش پارس نیوز، 

 اعضای تیم ملی فوتبال در بیانیه دسته جمعی خود به عضو تیم ملی وزنه برداری، به جای عبارت ارز آوری از عبارت اشتباه "عرض آوری" استفاده کردند.