به گزارش پارس نیوز، 

کمیته ملی المپیک در سال 97 و تاکنون حدود 90 درصد از بودجه خود را از دولت دریافت کرده و حداکثر تا اوایل هفته آینده مابقی بودجه خود را نیز دریافت خواهد کرد تا به این ترتیب صددرصد بودجه مصوب سال 97 را دریافت کرده باشد.

این واریزی که آخرین پرداختی دولت از بودجه سال 97 کمیته ملی المپیک خواهد بود، حدود 7 میلیارد تومان است که برای مصارف جاری کمیته هزینه خواهد شد.

گفتنی است، بودجه کمیته ملی المپیک در سال 97، 68 میلیارد و 691 میلیون تومان بود که بخش اعظم آن پیش از بازی‌های آسیایی 2018 از دولت دریافت و در اختیار فدراسیون‌ها قرار گرفته بود.