به گزارش پارس نیوز، در اجرای اساسنامه فدراسیون های ورزشی و در راستای شفاف سازی امور مالی و معاملاتی، وزارت ورزش و جوانان پس از تائید وزیر و شورای معاونان وزارتخانه، آئین نامه مالی و معاملاتی فدراسیون های ورزشی را ابلاغ کرد.  

بر این اساس کلیه آئین نامه ها و بخشنامه های مغایر با این  آئین نامه از تاریخ ابلاغ  لغو می گردد. 

آئین نامه مالی و معاملاتی فدراسیون های ورزشی در چهار فصل، سی و سه ماده و هجده تبصره تهیه شده و برای اجرا به فدراسیون ورزشی ابلاغ شده است.