به گزارش پارس نیوز، پس از طرح شکایت سیدرضا فیض بخش از باشگاه استقلال خوزستان در کمیته وضعیت، این کمیته باشگاه مذکور را به پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال محکوم کرد که این رای با تجدیدنظرخواهی باشگاه مواجه و به کمیته استیناف ارسال شد.

براین اساس کمیته استیناف پس از بررسی مجدد پرونده ، ضمن رد اعتراض رای کمیته وضعیت را تائید کرد.