به گزارش پارس نیوز، 
جشن قهرمانی باشگاه استقلال (عکس)
جشن قهرمانی باشگاه استقلال (عکس)
جشن قهرمانی باشگاه استقلال (عکس)
جشن قهرمانی باشگاه استقلال (عکس)
جشن قهرمانی باشگاه استقلال (عکس)
جشن قهرمانی باشگاه استقلال (عکس)
جشن قهرمانی باشگاه استقلال (عکس)
جشن قهرمانی باشگاه استقلال (عکس)
جشن قهرمانی باشگاه استقلال (عکس)
جشن قهرمانی باشگاه استقلال (عکس)
جشن قهرمانی باشگاه استقلال (عکس)
جشن قهرمانی باشگاه استقلال (عکس)
جشن قهرمانی باشگاه استقلال (عکس)
جشن قهرمانی باشگاه استقلال (عکس)
جشن قهرمانی باشگاه استقلال (عکس)

منبع: ایسنا