روزنامه همشهری ورزشی در شماره جدید خود نوشته است که عالیشاه مامور به خدمت در پرسپولیس شده است. و  گفته بعد از اظهارات وزیر امید عالیشاه در تهران به دنبال خانه می گردد.

خسرو حیدری هم گفته امیدوارم قهرمانی آسیا را ببینم همچنین گفته شاید امید و کاوه پیشنهاد خارجی داشته باشند.