تصاویر نیم صفحه روزنامه های ورزشی 25 اردیبهشت بیشتر از هر ورزشی به فوتبال و حواشی قهرمانی لیگ برتر اختصاص دارد. 
 

از ووووو


از ووووو

از ووووو

از ووووو

از ووووو

از ووووو